این سیمان به علت میزان فاز C3A ( آلومینات) دارای مقاومت متوسط در برابر حمله سولفاتها می باشد. از طرفی به علت حرارت هیدراتاسیون متوسط آن، در بتن ریزی های تقریباً حجیم قابل استفاده است.

سیمان پرتلندسیمان پرتلند

Product Portland Cement Type 2 ( M 500)
Standard ISIRI 389,EN197-1,GOST 10178
Physical Properties Factory test result Standard (ISIRI - 389) GOST 10178 Unit
 Setting Time (Vicat ,Initial)  170  Min 45  Min 45  Minute
Setting Time (Vicat ,Final)  3/5  Max 6:00  Max 10:00  hr
Expansion (Autoclave)  0/1  Max 0.8  Max 0.8  %
Specific Surface Area (Blaine)  3250  Min 2800  Min 2800  cm2/gr
Residue on 90m Sieve  1      %
Compressive Strengh (1 day)        kg/cm2
Compressive Strengh (2 days)        kg/cm2
Compressive Strengh (3 days)  270  Min 100    kg/cm2
Compressive Strengh (7 days)  395  Min 175    kg/cm2
Compressive Strengh (28 days)  505  Min315 Min500  kg/cm2
Chemical Analysis Factory test resul Standard (ISIRI - 389) GOST 10178 Unit
 SiO2  20/8  Min 20.00    %
 Al2O3  5/2  Max 6.00  
 Fe2O3  3/65  Max 6.00  
 CaO  63.3  ……  
 MgO  1.8  Max 5.00  Max 5.00
SO3  2.5  Max 3.00  Max 3.50  %
Insoluble Residue  0.3  Max 0.75  
Loss On Ignation  2.1  Max 3.00  
Free CaO  1.2    
K2O  0.55      %
Na2O  0/3    
Modulus Factory test resul Standard (ISIRI - 389) GOST 10178 Unit
 Lime Saturation Factor (LSF)  92/21      
 Silica Modulus (SM)  2/35      
 Alomina Modulus (AM)  1/42      
Mineralogical Composition Factory test resul Standard (ISIRI - 389) GOST 10178 Unit
 C3S  51/43      %
 C2S  20/98    
 C3A  7/65  Max 8.00  
C4AF  11/07    
Product Portland Cement Type 2 ( M 400)
Standard ISIRI 389,EN197-1,GOST 10178
Physical Properties Factory test result Standard (ISIRI - 389) GOST 10178 Unit
 Setting Time (Vicat ,Initial)  175  Min 45  Min 45  Minute
Setting Time (Vicat ,Final)  3/4  Max 6:00  Max 10:00  hr
Expansion (Autoclave)  0/1  Max 0.8    %
Specific Surface Area (Blaine)  3150  Min 2800    cm2/gr
Residue on 90m Sieve  1      %
Compressive Strengh (1 day)        kg/cm2
Compressive Strengh (2 days)        kg/cm2
Compressive Strengh (3 days)  250  Min 100    kg/cm2
Compressive Strengh (7 days)  375  Min 175    kg/cm2
Compressive Strengh (28 days)  490  Min400  Min 315  kg/cm2
Chemical Analysis Factory test resul Standard (ISIRI - 389) GOST 10178 Unit
 SiO2  20/75  Min 20.00    %
 Al2O3  5/21  Max 6.00  
 Fe2O3  3/64  Max 6.00  
 CaO  63.05  ……  
 MgO  1.8  Max 5.00  Max 5.00
SO3  2.6  Max 3.00  Max 3.50  %
Insoluble Residue  0.34  Max 0.75  
Loss On Ignation  1.98  Max 3.00  
Free CaO  1.2    
K2O  0.50      %
Na2O  0/3    
Modulus Factory test resul Standard (ISIRI - 389) GOST 10178 Unit
 Lime Saturation Factor (LSF)  91/92      
 Silica Modulus (SM)  2/34      
 Alomina Modulus (AM)  1/43      
Mineralogical Composition Factory test resul Standard (ISIRI - 389) GOST 10178 Unit
 C3S  51/43      %
 C2S  20/98    
 C3A  7/65  Max 8.00  
C4AF  11/07    

 

دانلود فایل pdf (2m500)

 

دانلود فایل pdf (2m400)

© تمامی حقوق این سایت متعلق به شرکت سیمان پیوند گلستان می باشد.