این نوع سیمان تحت عنوان سیمان پرتلند معمولی OPC  (Ordinary Portland Cement) نامیده می شود. برای مصارف عمومی در ساخت ملات و بتن کاربرد دارد.

Product Portland Cement Type 1-325 ( M 400)
Standard ISIRI 389,EN197-1,GOST 10178
Physical Properties Factory test result Standard (ISIRI-389) GOST 10178 Unit
 Setting Time (Vicat ,Initial)  170  Min 45  Min 45  Minute
 Setting Time (Vicat ,Final)  3/5  Max 6:00  Max 10:00  hr
 Expansion (Autoclave)  0/1  Max 0.8  _  %
 Specific Surface Area (Blaine)  3250  Min 2800  Min 2800  cm2/gr
 Residue on 90m Sieve  1      %
 Compressive Strengh (1 day)        kg/cm2
 Compressive Strengh (2 days)        kg/cm2
 Compressive Strengh (3 days)  270  Min 120    kg/cm2
 Compressive Strengh (7 days)  370  Min 200    kg/cm2
Compressive Sterngh (28 days)  480  Min 325Max525  Min400  kg/cm2
Chemical Analysis Factory test result Standard (ISIRI - 389) GOST 10178 Unit
 SiO2  21/18  ...    %
 Al2O3  5/24   ...  
 Fe2O3  3/55   ...  
 CaO  63.56   ...  
 MgO  1.79  Max 5.00  Max 5.00
 SO3  2.33  Max 3.00  Max 3.50
 Insoluble Residue  0.42  Max 0.75  
 Loss On Ignation  1.30  Max 3.00  
 Free CaO  1.4    
K2O  0.5    
Na2O  0/35    
Modulus Factory test result Standard ( ISIRI - 389) GOST 10178 Unit
 Lime Saturation Factor (LSF)  91/35      %
 Silica Modulus (SM)  2/41      
 Alomina Modulus (AM)  1/48      
Mineralogical Composition Factory test result Standard ( ISIRI - 389) GOST 10178 Unit
 C3S  50/92      %
 C2S  22/59    
 C3A  7/89    
 C4AF  10/79    

 

دانلود فایل pdf

© تمامی حقوق این سایت متعلق به شرکت سیمان پیوند گلستان می باشد.