ویژگی های شیمیایی اجباری  ویژگی های اجباری فیزیکی
Sio2   Al2O3  Fe2O3 MgO    SO3 Cl- مقاومت فشاری Kg/Cm2 گیرش min بلین Cm2/g انبساط اتوکلاو  Loss  باقیمانده نامحلول در اسید فاز C3A 
 2 روزه  3 روزه  7 روزه  28 روزه ابتدایی انتهایی
 سیمان تیپ 1-325
استاندارد(389 )
 -  6 >  6 >  5 >  C3A≤8
< 3
-  -  100 <  -  325 < 45 < 360 > 2800 < 8/0 > 3 > 75/0 >  -
 C3A>8
< 3.5
 
سیمان تیپ 1-425
استاندارد (389 )

 -  6 >  6 >  5 >  C3A≤8
< 3
 -  100 <  -  -  425 <  45 <  360 >  2800 <  8/0 >  3 >  75/0 >  -
 C3A>8
< 3.5
سیمان تیپ 1-525
استاندارد (389 )
 6 >  6 >  5 >  C3A≤8
< 3
 -  200 <  -  -  525 <   45 <  360 >  2800 <  8/0 >  3 >  75/0 >  -
 C3A>8
< 3.5
سیمان تیپ II
استاندارد (389 )
 20 <  6 >  6 >  5 >   3 > - -  100 <  170 <  315 <  45 <  360 >  2800 <  8/0 >  3 >  75/0 >  8 >
سیمان تیپ III
استاندارد (389 )
 -  -  -  5 >  C3A≤8
< 3
 -  125 <
1 day
 240 <  -  -  45 <  360 >  2800 <  8/0 >  3 >  75/0 >  15 >
 C3A>8
< 3.5
سیمان پرتلند آهکی
استاندارد (4220 )
 -  -  -  5 >   5/3 >  1/0 >  -  120 <  200 <  300 <  75 <  480 >  3000 <  8/0 >  12 >  -  -
سیمان پرتلند پوزولانی
استاندارد (3432 )
 -  -  -  6 >  4 >
 
 1/0 >  -  100 <  175 <  300 <  60 <  420 >  3000 <  8/0 >  00/5 >  -  -

© تمامی حقوق این سایت متعلق به شرکت سیمان پیوند گلستان می باشد.