فرم نظر سنجی مصرف کنندگان سیمان

ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪه ﻣﺤﺘﺮم ﺿﻤﻦ ﺗﺸﻜﺮ از ﺣﺴﻦ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ در اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺤﺼﻮﻻت اﻳﻦ ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ اﻃﻼع ﻣﻴﺮﺳﺎﻧﺪ اﻳﻦ ﻓﺮم ﺟﻬﺖ ﻛﺴﺐ ﻧﻈﺮات آن ﻋﺰﻳﺰان ﺑﻪ ﻣﻨ ﻈﻮر ارﺗﻘﺎء ﻫﺮﭼﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت و اﻓﺰاﻳﺶ ﺧﺪﻣﺎت و رﺿﺎﻳﺖ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ.

نام و نام خانوادگی (در صورت تمایل)
Invalid Input

وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﺘﻦ وﻳﺎ ﺳﺎزه ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺳﻴﻤﺎن اﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ را ارزﻳﺎﺑﻲ ﻓﺮﻣﺎﺋﻴﺪ*
لطفا یکی از موارد را انتخاب نمایید.

کیفیت سیمان این شرکت به چه میزانی انتظارات شما را برآورده ساخته است؟*
لطفا یکی از موارد را انتخاب نمایید.

زمان گیرش سیمان این شرکت در مقایسه با استانداردهای مربوطه را ارزیابی فرمائید*
لطفا یکی از موارد را انتخاب نمایید.

مطابقت ویژگی های سیمان موجود در پاکت با مندرجات قید شده در پشت پاکت را ارزیابی فرمائید*
لطفا یکی از موارد را انتخاب نمایید.

ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ وزن درج ﺷﺪه روي ﭘﺎﻛﺘﻬﺎي ﺳﻴﻤﺎن اﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖ و ﻣﻘﺪار ﺣﻘﻴﻘﻲ آن را ارزﻳﺎﺑﻲ ﻓﺮﻣﺎﺋﻴﺪ*
لطفا یکی از موارد را انتخاب نمایید.

جنس ونوع پاكتهاي سيمان اين شركت را ارزيابي فرماييد .*
لطفا یکی از موارد را انتخاب نمایید.

وضعیت قیمت سیمان این شرکت را در قیاس با سایر شرکت های سیمان چگونه ارزیابی می کنید*
لطفا یکی از موارد را انتخاب نمایید.

به چه میزان تمایل دارید محصول ما را به دیگران معرفی نمایید تا از ما خرید کنند؟*
لطفا یکی از موارد را انتخاب نمایید.

در صورتیکه شکایت یا پیشنهادی برای شرکت سیمان پیوند گلستان داشته اید به سوال زیر نیز پاسخ دهید؟*
لطفا یکی از موارد را انتخاب نمایید.

میزان رضایت شما از نحوه رسیدگی به شکایات محصول سیمان(موارد مربوط به کیفیت, کمیت و بسته بندی) از سوی شرکت چگونه است؟*
لطفا یکی از موارد را انتخاب نمایید.

آﻳﺎاﻃﻼﻋﺎت ﻓﻨﻲ درج ﺷﺪه ﺑﺮ روي ﺳﻴﻤﺎن درارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺸﺨﺼﺎت اﻧﻮاع ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﺎرﺑﺮد ﻛﺎﻓﻴﺴﺖ؟*
لطفا یکی از موارد را انتخاب نمایید.

 
ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﻮارد ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﻴﺰان از ﺧﺮﻳﺪﺧﻮد از ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻴﻤﺎن ﭘﻴﻮﻧﺪ ﮔﻠﺴﺘﺎن راﺿﻲ ﻫﺴﺘﻴﺪ؟
Invalid Input

آیا می دانید شرکت پیمان پیوند گلستان تاکنون موفق به دریافت چند گواهینامه استاندارد ملی و بین المللی گردیده است. لطفا نام ببرید.*
لطفا اطلاعات این قسمت را وارد نمایید.

ﻟﻄﻔﺎ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﺸﻜﻠﻲ ﻛﻪ در ﺧﺼﻮص ﻣﺼﺮف ﺳﻴﻤﺎن اﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖ دارﻳﺪ را ﻣﺮﻗﻮم ﻓﺮﻣﺎﺋﻴﺪ
Invalid Input

شهر محل فعالیت
Invalid Input

کد امنیتی*
کد امنیتی
  جدیدعبارت را عینا وارد کنید.

© تمامی حقوق این سایت متعلق به شرکت سیمان پیوند گلستان می باشد.